ładowanie...
Kiedy może nastąpić zatrzymanie prawa jazdy za alkohol?

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

W przypadku, kiedy kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, spotka kontrola drogowa, to z pewnością zostanie mu zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu. Dowiedz, jak dokładnie wygląda zatrzymanie przez policję, jakie czynności zostają wykonane podczas zatrzymania oraz co dzieje się w dalszej kolejności.

Zanim dojdzie do zatrzymania prawa jazdy za alkohol, musi nastąpić badanie stanu trzeźwości kierowcy

Policja może poddać zatrzymanego kierowcę badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu celem sprawdzenia jego stanu trzeźwości. Z czynności przeprowadzania badania alkomatem policja musi każdorazowo sporządzić dokument, który nazywa się „Protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu”.

W protokole tym podawane są m.in. takie dane jak imię i nazwisko osoby przeprowadzającej badanie, rodzaj i model urządzenia, imię i nazwisko osoby badanej, jej wzrost i masę ciała, rodzaj i ilość oraz czas spożytego alkoholu według deklaracji osoby badanej, a przede wszystkim oczywiście datę (dokładną godzinę wraz z wynikiem pomiaru alkomatem).

Do protokołu tego należy załączyć wydruk z alkomatu, potwierdzający przeprowadzone badanie stężenia alkoholu we krwi. Protokół badania podpisywany jest przez funkcjonariusza policji oraz przez osobę badaną. Powyższej dokumentacji nie sporządza się, jeśli wynik badania alkomatem będzie negatywny, tj. kierowca jest trzeźwy.

Wyniki badania niektórymi przenośnymi alkomatami, którymi posługuje się policja, nie mają wartości dowodowej. W takiej sytuacji zatrzymany kierowca przewożony jest do miejscowej jednostki policji, w której znajduje się alkomat stacjonarny i tam wykonywane są ponownie pomiary wydychanego powietrza. Jeśli takiego stacjonarnego alkomatu nie ma lub kierowca odmawia poddania się badaniu albo wykonanie tego badania z jakichś innych przyczyn jest niemożliwe, to funkcjonariusze policji zawożą zatrzymanego kierowcę do najbliższego szpitala w celu pobrania od niego próbek krwi, które następnie przekazywane zostają do badań.

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

W przypadku stwierdzenia przez policję prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, policja dokonuje zatrzymania prawa jazdy, przy czym obecnie odbywa się to elektronicznie poprzez odpowiedni wpis w systemie. Zatem nawet jeśli kierowca nie posiada przy sobie dokumentu, to i tak nie stanowi to przeszkody do zatrzymania prawa jazdy za alkohol.

Po kilku dniach, ewentualnie tygodniach, gdy nastąpiło zatrzymanie prawa jazdy przez policję, prokurator musi wydać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, które to postanowienie doręczane jest kierowcy pocztą na adres zamieszkania wraz z uzasadnieniem. Od momentu otrzymania tego postanowienia kierowca w terminie 7 dni może złożyć zażalenie do sądu na to postanowienie, jeśli kwestionuje zasadność i potrzebę jego wydania. Jeśli tego nie zrobi, to aż do wydania w jego sprawie prawomocnego wyroku nie będzie mógł prowadzić samochodu.

Co dzieje się z samochodem nietrzeźwego kierowcy?

Kierowca, któremu zatrzymano prawo jazdy przez policję za prowadzenie pod wpływem alkoholu, z oczywistych względów nie może dalej prowadzić pojazdu. Jeśli razem z kierowcą jechał pasażer, który posiada prawo jazdy i jest trzeźwy, to kierowca może wydać mu pojazd po uprzednim sporządzeniu i podpisaniu stosownego protokołu wydania pojazdu (pokwitowania).

Gdy na miejsce zatrzymania przyjedzie członek rodziny kierowcy albo inna wezwana przez niego osoba, to policja może takiej osobie również wydać pojazd. Jeśli natomiast takiej możliwości nie ma, to funkcjonariusze policji wzywają lawetę i zlecają przetransportowanie pojazdu na parking. W takim przypadku koszty transportu i przechowywania na parkingu zobowiązany będzie zapłacić na późniejszym etapie zatrzymany kierowca.

Doprowadzenie do izby wytrzeźwień

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówią o tym, że osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub placówki, podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. Policja, która zatrzymała kierowcę za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, może więc doprowadzić go do izby wytrzeźwień, jeśli nie ma możliwości, aby np. członek rodziny zabrał go do domu. Z czynności zatrzymania policja sporządza protokół.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak szczegółowo wygląda procedura umieszczenia w izbie wytrzeźwień, to zapoznaj się z artykułem: „Kiedy możesz trafić na izbę wytrzeźwień i jak wygląda pobyt?

Jak wygląda dalsze postępowanie?

Z uwagi na to, że z nietrzeźwym kierowcą nie można wykonywać żadnych czynności procesowych z powodu jego stanu psychofizycznego, to dalsze czynności podjęte zostają z reguły dopiero po kilku dniach, ewentualnie tygodniach od zatrzymania, gdy kierowca wytrzeźwieje i opuści izbę wytrzeźwień, jeśli został w niej zatrzymany.

Kierowca dostaje wówczas pisemne (czasami też telefoniczne) wezwanie do stawienia się na policję w celu przedstawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa i przesłuchania go w charakterze podejrzanego. To, jakie wyjaśnienia złoży wówczas kierowca i jak się zachowa, ma istotne znaczenie dla dalszego postępowania karnego i wyroku, jaki docelowo zapadnie w jego sprawie.

Dlatego warto, aby jeszcze przed stawieniem się na policję, kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i został zatrzymany przez policję, skontaktował się z adwokatem.