ładowanie...
Zaświadczenie o niekaralności po jeździe pod wpływem alkoholu

Zaświadczenie o niekaralności po zatrzymaniu za jazdę po alkoholu

Osoby zatrzymane przez policję za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, po wytrzeźwieniu i uświadomieniu sobie, jaki błąd popełnili, zaczynają zastanawiać się nie tylko, co im za to grozi, ale również, czy ich pracodawca lub przełożony się o tym kiedykolwiek dowie i w związku z tym czy utracą pracę. A jeśli dopiero zamierzają pracę podjąć – czy będą mogli uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Jeśli chcesz znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, to przeczytaj niniejszy artykuł.

Kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu a zaświadczenie o niekaralności

Kierowcom, którzy zostali zatrzymani przez policję za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, bardzo często zależy przede wszystkim na tym, aby nie widnieli jako osoby karane w Krajowym Rejestrze Karnym (określanym w potocznym języku jako „kartoteka karna”). A tym samym, by mogli uzyskać zaświadczenie o niekaralności albo złożyć zgodne z prawdą oświadczenie, że nie byli nigdy karani.

Warunkiem wykonywania licznych zawodów jest bowiem pozostawanie osobą niekaraną albo przynajmniej osobą niekaraną za przestępstwo umyślne. A trzeba pamiętać, że przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi właśnie przestępstwo umyślne. Tak jest zwłaszcza w przypadku funkcjonariuszy służb mundurowych, zawodów zaufania publicznego, czy zawodów związanych z opieką nad dziećmi.

Zawiadomienie pracodawcy o prowadzeniu pojazdu po alkoholu

Nie ma naczelnej zasady każdorazowego zawiadamiania pracodawcy o postępowaniu karnym, czy o prawomocnym wyroku dotyczącym danego pracownika. Jednak w przypadku nietrzeźwych kierowców, którzy wykonują określone zawody, prokurator lub sąd ma obowiązek zawiadomić ich przełożonych zarówno o wszczęciu, jak i ukończeniu postępowania karnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, o wszczęciu i ukończeniu postępowania dotyczącego kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, należy bezzwłocznie zawiadomić:

  1. W przypadku sprawców, którzy są funkcjonariuszami publicznymi (jak np. policjant, strażak, urzędnik), osobami zatrudnionymi w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniami i słuchaczami szkół, żołnierzami, a także duchownymi i członkami zakonów oraz diakonatów – przełożonych tych osób.
  2. W przypadku sprawców, którzy są członkami samorządu zawodowego (jak np. architekt, adwokat, doradca podatkowy, lekarz, inżynier budownictwa, księgowy, nauczyciel, pielęgniarka, psycholog, tłumacz przysięgły) – właściwy organ tego samorządu.
  3. W przypadku sprawców, którzy są komornikami sądowymi, asesorami komorniczymi i aplikantami komorniczymi – Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego oraz prezesa sądu rejonowego właściwych ze względu na siedzibę kancelarii komorniczej.

Zatem nawet jeśli sam kierowca, który zalicza się do którejś ze wskazanych powyżej kategorii, nie ujawni swojemu przełożonemu, że został zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, to jego przełożony i tak się o tym dowie od prokuratora lub sądu.

Prowadzenie pojazdu po alkoholu a utrata pracy

Wyrok skazujący za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu najczęściej immanentnie wiąże się ze wszczęciem postępowania dyscyplinarnego i wydaleniem skazanego ze służby, czy rozwiązaniem z nim umowy o pracę. Wówczas jest to dla sprawcy o wiele bardziej dotkliwa konsekwencja prowadzenia samochodu po alkoholu, aniżeli nawet sama kara – zabranie prawa jazdy, czy obowiązek zapłaty kilku tysięcy złotych tytułem świadczenia pieniężnego.

Z drugiej strony, osoba, która została prawomocnie skazana za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości i będzie chciała podjąć pracę, której wykonywanie obwarowane jest pozostawaniem osobą niekaraną za przestępstwo albo chociaż za przestępstwo umyślne (a takim jest kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu), to osoba taka nie będzie mogła uzyskać zaświadczenia o niekaralności ani złożyć pisemnego oświadczenia o niekaralności, co de facto oznacza brak możliwości podjęcia określonej pracy.

Konsekwencje podjęcia nierozsądnej decyzji o kierowaniu samochodem pod wpływem alkoholu mogą być zatem niezwykle poważne i skutkować skreśleniem całego dotychczasowego dorobku zawodowego danego sprawcy, nie wspominając już o utracie źródła dochodów.

Kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu a niekaralność

Istnieje szansa, aby pomimo popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, nadal pozostawać osobą niekaraną i uzyskać zaświadczenie o tym z Krajowego Rejestru Karnego. Ta szansa polega na doprowadzeniu do warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, na czym polega warunkowe umorzenie, to koniecznie zapoznaj się z artykułem „Warunkowe umorzenie postępowania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu”.

W przypadku jeśli uda się przekonać sąd i zapadnie wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, to sprawca w świetle prawa jest uznawany za osobę niekaraną. Wynika to z tego, że sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie nie wymierza żadnej kary, wobec czego nie dokonuje wpisu do rejestru skazanych. Dzięki temu sprawca może nadal uzyskać zaświadczenie o niekaralności, jak również złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest osobą karaną.