ładowanie...
rodzaje alkomatów używanych przez policję po zatrzymaniu za jazde pod wpływem alkoholu

Rodzaje alkomatów używanych przez policję

Niewiele osób wie, że nie wszystkie alkomaty wykorzystywane przez policję wykonują pomiary, których wynik stanowi dowód nietrzeźwości kierowców. Policja korzysta bowiem również z takich rodzajów alkomatów, których wynik nie ma wartości dowodowej, tj. nie może być wykorzystany w sądzie jako potwierdzenie pozostawania kierowcy w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu. Zatem nawet jeśli kierowca został przebadany takim alkomatem i wykazał on pozostawanie w stanie nietrzeźwości, to nie może on zostać skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Pod warunkiem oczywiście, że policja dysponuje wynikiem badania tylko z takiego alkomatu.

Jakie wyróżniamy rodzaje alkomatów?

Jeśli chodzi o alkomaty elektryczne, to dzielimy je ze względu na typ sensora, którym dokonany zostanie pomiar. Rozróżniamy trzy grupy takich urządzeń:

Półprzewodnikowe

Najprostsze alkomaty, wykorzystywane indywidualnie w celach prywatnych. Wyniki pomiaru takim alkomatem są obarczone dużym ryzykiem błędu, gdyż może na nie istotnie wpłynąć spożycie przez osobę badaną również innych środków niż sam alkohol. Znaczący wpływ na wynik mają również warunki w jakich dokonywane jest badanie – temperatura powietrza i jego wilgotność. Może się zatem okazać, że wynik badania tego rodzaju alkomatem będzie fałszywie dodatni albo fałszywie ujemny. Dlatego bezpieczniej jest nie „ufać” takim urządzeniom, jeśli mamy podjąć decyzję, czy kierować samochodem po spożyciu alkoholu kilka godzin wcześniej.

Elektrochemiczne

Alkomaty przenośne, wykorzystywane głównie przez policję z uwagi na miarodajny wynik i stosowne certyfikaty. Dzięki dokładnej metodzie pomiaru (chemicznej), spożyte przez osobę badaną pokarmy, czy napoje, nie mogą mieć żadnego wpływu na wynik pomiaru tego rodzaju alkomatem.

Spektrofotometryczne w podczerwieni

Alkomaty stacjonarne, które znajdują się w komendach policji i w szpitalach. Pozwalają uzyskać niezwykle dokładny wynik pomiaru i nie wymagają kalibracji (kalibrację wykonuje się w celu utrzymania prawidłowego działania alkomatu).

Niezależnie od powyższego, alkomaty można podzielić na dwie grupy. W zależności od tego, czy wynik ich pomiaru może stanowić dowód w sądzie, czy też nie, wyróżniamy:

Alkomaty dowodowe

Dowód w sądzie może stanowić jedynie wynik badania wykonany wyłącznie takimi alkomatami, które posiadają nie tylko atesty i kalibracje, ale również tzw. świadectwo wzorcowania. Świadectwo wzorcowania stanowi niezwykle istotny dokument, który można porównać do dowodu rejestracyjnego samochodu. Wystawiane jest ono co 6 miesięcy przez akredytowane laboratorium wzorcujące na wniosek właściwej komendy policji, która posługuje się danym alkomatem.

W treści takiego świadectwa podaje się m.in. model i numer fabryczny badanego urządzenia oraz datę wykonania badania i wyniki przeprowadzonego wzorcowania, w tym zwłaszcza błąd pomiaru i niepewność pomiaru. Podaje się również datę następnego badania alkomatu.

Ważne jest zatem, aby na dzień przeprowadzania badania danym alkomatem, wystawione było na niego aktualne świadectwo wzorcowania.

Policja używa następujących alkomatów, których wyniki mają wartość dowodową:

  • Alkomat Alkohit X600
  • Alkomat Alkohit X100
  • Alkomat AlcoDigital P200
  • Alkomat Alcolife F5 PRO

Alkomaty nie-dowodowe

Alkomaty nie-dowodowe stanowią taki rodzaj alkomatów, których wyniki badania nie mogą stanowić dowodu w sądzie. Używane są z reguły w celach prywatnych z uwagi na ich znacznie niższą cenę.

Takich alkomatów używa wprawdzie również policja, ale tylko do wstępnego badania stanu trzeźwości kierowcy. Dopiero gdy alkomat pokaże wynik pozytywny (co sygnalizowane jest z reguły zapaleniem się czerwonej lampki), to do badania użyty zostanie z reguły alkomat dowodowy. Pod warunkiem, że policjant posiada takie urządzenie w radiowozie. Jeśli nie, to osoba badana przewożona jest do miejscowej komendy policji, w której taki alkomat się znajduje.

Najpopularniejsze alkomaty nie-dowodowe to:

  • Alkomat Promiler iBlow
  • Alkomat policja AlcoDigital P200
  • Alkomat AlcoForce Raptor
  • Alkomat Certen Professional AT-1000
  • Alkomat AlcoBlow
  • Alkomat FITalco Blow 2

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak wygląda procedura badania stanu trzeźwości kierowcy przez policję, to zapoznaj się z artykułem: „Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu”.