ładowanie...
Izna wytrzeźwień - ile kosztuje, jak wyglada pobyt i jak długo mogą Cię tam trzymać?

Kiedy możesz trafić na izbę wytrzeźwień i jak wygląda pobyt?

Osoby, które zdecydowały się na prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i zostały zatrzymane przez policję, najczęściej zostają odwiezione do przybytku określanego jako izba wytrzeźwień. Dowiedz się jak wygląda procedura umieszczenia i przebywanie na izbie wytrzeźwień, jak długo może trwać pobyt, a w końcu ile kosztuje ten „hotel” dla nietrzeźwych osób? Dla osób bliskich istotna jest także możliwość uzyskania bądź nie informacji o osobie umieszczonej w tym miejscu.

W jakiej sytuacji izba wytrzeźwień może przyjąć nietrzeźwego kierowcę?

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub placówki, podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Zatem podstawą przesłanką doprowadzenia osoby do takiej placówki jest pozostawanie tej osoby w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości (potocznie określany jako stan pod wpływem alkoholu) zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Znajdowanie się w stanie po użyciu alkoholu, a więc gdy stężenie alkoholu jest niższe od powyższych wartości, nie może być podstawą doprowadzenia do izby wytrzeźwień.

Procedura doprowadzenia i przyjęcia na izbę

Pierwszym etapem jest zbadanie stanu trzeźwości przez policjanta. Badanie takie policja może wykonać wyłącznie za zgodą osoby badanej. Jednak w przypadku braku zgody nietrzeźwego kierowcę można przyjąć do izby wytrzeźwień, ewentualnie zatrzymać na policji jeśli występują symptomy wskazujące na nietrzeźwość i zostaną one potwierdzone pisemnie przez lekarza lub felczera , a w przypadku zatrzymania na policji – przez upoważnionego funkcjonariusza policji.

Po zbadaniu kierowcy alkomatem i stwierdzeniu stanu nietrzeźwości, funkcjonariusz policji doprowadzający nietrzeźwego kierowcę, sporządza protokół doprowadzenia do izby. Protokół ten powinien zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko, jednostkę oraz numer służbowy doprowadzającego,
 2. datę i godzinę doprowadzenia,
 3. miejsce i okoliczności oraz opis interwencji,
 4. imię i nazwisko, imiona rodziców osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień lub placówki albo jednostki Policji oraz wiek tej osoby (o ile są znane policjantowi),
 5. rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz rysopis osoby doprowadzonej do izby lub placówki albo jednostki Policji,
 6. adres zamieszkania lub miejsce pobytu osoby doprowadzonej do izby lub placówki albo jednostki Policji,
 7. opis zachowania osoby doprowadzonej do izby lub placówki albo jednostki Policji w czasie interwencji i transportu, z uwzględnieniem okoliczności uniemożliwiających doprowadzenie do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 8. wykaz przedmiotów posiadanych przez osobę doprowadzoną do izby lub placówki albo jednostki Policji,
 9. informacje o wynikach badania na zawartość alkoholu,
 10. dyspozycję co do dalszego postępowania z osobą doprowadzoną do izby lub placówki albo jednostki Policji po wytrzeźwieniu,
 11. miejsce doprowadzenia oraz decyzję dyrektora izby, kierownika placówki albo komendanta jednostki Policji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia.

Po doprowadzeniu do izby nietrzeźwy kierowca jest niezwłocznie poddawany badaniu lekarskiemu, nawet gdy nie wyraża na to zgody, jeśli jego zachowanie wskazuje na to, że może stwarzać zagrożenie dla siebie lub innych osób. Osobie takiej mogę zostać podane określone leki. Następnie dyrektor tej placówki albo osoba przez niego upoważniona podejmuje decyzję o przyjęciu albo o odmowie przyjęcia nietrzeźwego kierowcy.

Osobie przyjętej albo zatrzymanej w jednostce Policji odbiera się środki pieniężne lub inne przedmioty i przekazuje do depozytu. Ze środków pieniężnych można pobrać opłatę za pobyt, przy czym należy pozostawić osobie doprowadzonej środki pieniężne w wysokości umożliwiającej powrót środkami komunikacji publicznej do miejsca zamieszkania.

Ile trzymają na izbie wytrzeźwień?

Osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień lub placówki albo jednostki Policji pozostaje tam aż do wytrzeźwienia, jednak nie dłużej niż 24 godziny. Jeśli okres przebywania był dłuższy, to osoba doprowadzona może złożyć zażalenie.

Jak uzyskać informację z izby wytrzeźwień o zatrzymanym kierowcy?

Bardzo często jest tak, że członek rodziny nie wrócił np. na noc do domu i rodzina zaczyna się martwić, dzwoni do członków rodziny, swoich znajomych, a na końcu na policję. Gdy uzyska informację o zatrzymaniu jakiegoś kierowcy z powodu kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, to próbuje dowiedzieć się osobiście albo telefonicznie w izbie wytrzeźwień, czy to właśnie „zaginiony” członek rodziny został tam umieszczony.

Niestety wówczas nie uzyskuje żadnej informacji. Przepisy w tym zakresie są bowiem jednoznaczne i nie pozwalają na udzielanie innym osobom, w tym małżonkowi, czy dzieciom jakichkolwiek informacji związanych z zatrzymaniem osoby nietrzeźwej.

Policja zawiadamia o zatrzymaniu osoby nietrzeźwej wskazaną przez nietrzeźwego osobę i tylko na jego żądanie. Jeśli więc mąż zostanie zatrzymany przez policję za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, a następnie umieszczony w izbie i nie zażąda (co jest dość częste) zawiadomienia o tym swojej żony, to ani policja ani pracownicy takiej placówki nie będą mieli prawa potwierdzić ani zaprzeczyć, że przebywa u nich osoba o określonych personaliach.

Jedynie w przypadku umieszczenia w izbie osoby małoletniej o jej przyjęciu do izby Policja ma obowiązek zawiadomić rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy. W pozostałych przypadkach pozostaje liczyć na decyzję osoby doprowadzonej do izby albo na jej powrót do domu niezwłocznie po zwolnieniu z tej izby.

Kiedy izba wytrzeźwień wypuszcza delikwenta?

Zwolnienie z izby wytrzeźwień nie zależy od osoby doprowadzonej ani członka jej rodziny. Jeśli więc rodzina wie, w której izbie został zatrzymany kierowca i pojedzie tam, aby go zabrać, to nie ma żadnej gwarancji, że osoba zatrzymana zostanie zwolniona.

O zwolnieniu z tej placówki decyduje bowiem jej dyrektor  albo upoważniona przez niego osoba.

Podstawą takiej decyzji jest wynik badania na zawartość alkoholu w organizmie i zasięgnięciu opinii lekarza lub felczera. W razie braku zgody na badanie, podstawą zwolnienia jest opinia lekarza lub felczera. Przy zwolnieniu wydaje się osobie zwalnianej z depozytu rzeczy i pieniądze, które przy sobie posiadała podczas doprowadzenia do izby.

Ile kosztuje izba wytrzeźwień?

Za pobyt w takiej jednostce od osoby przyjętej pobierana jest opłata, która obejmuje również koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych i podanych leków. Wysokość opłaty ustala gmina, w której znajduje się dana placówka, jednak maksymalna jej wysokość wynosi obecnie 343,54 zł. Opłata za pobyt w izbie jest płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.