ładowanie...
Jaka kara za jazdę po alkoholu czeka pijanego kierowcę?

Kara za jazdę po alkoholu

Jazda w stanie nietrzeźwości zagraża zarówno innym uczestnikom ruchu, jak i samemu kierowcy czy pasażerom. O zagrożeniu wynikającemu z poruszania się pojazdem w stanie upojenia alkoholowego zdają sobie sprawę wszyscy – nie tylko kierowcy. Niemniej nadal sporo osób siada za kółkiem po pijanemu. Jak wiele osób prowadzi swoje samochody w stanie nietrzeźwości? Jaka kara za jazdę po alkoholu czeka kierowcę i z jakimi pozostałymi konsekwencjami swoich czynów musi się on liczyć?

Jak wielu pijanych kierowców porusza się po polskich drogach?

Jak wynika z policyjnych statystyk, w ostatnich latach stale rośnie liczba nietrzeźwych kierowców na polskich drogach. Choć liczba osób poszkodowanych i zmarłych w wyniku wypadków drogowych spada, to trend ten nie dotyczy jednak kierowców prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu.

Każdego dnia policja zatrzymuje na drogach co najmniej 200 osób prowadzących swoje pojazdy po pijanemu. Oczywistym jest, że rzeczywista liczba kierowców znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu jest znacznie większa, gdyż policja nie jest w stanie każdego dnia skontrolować trzeźwości wszystkich kierowców. Można więc sobie wyobrazić, że liczba kierowców, którzy każdego dnia wsiadają za kierownicę pomimo spożycia alkoholu i udaje im się uniknąć kontroli drogowej, wynosi co najmniej drugie tyle.

Jaka kara za jazdę po alkoholu czeka winowajcę?

Odpowiedzialność za kierowanie samochodem w stanie po spożyciu alkoholu uzależniona jest od stężenia alkoholu. Przepisy obowiązujące w Polsce rozróżniają stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości i w zależności od tego, z którym z tych dwóch stanów mamy do czynienia, to inna kara za jazdę po pijanemu będzie grozić kierowcy.

Kara za jazdę po pijanemu – w stanie po użyciu alkoholu

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzenia do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila albo jego obecność w wydychanym powietrzu znajduje się w przedziale od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3.

Kierowanie samochodem w takim stanie stanowi wykroczenie. Zzgodnie z kodeksem wykroczeń sprawca takiego wykroczenia podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2.500 zł. Kara aresztu wynosi od 5 do 30 dni. Z kolei maksymalna wysokość grzywny może wynosić nawet 30.000 zł.

Niezależnie od wymierzonej kary aresztu albo grzywny, za kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów (potocznie nazywany „zabraniem prawa jazdy”) na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Kara za jazdę po pijanemu – w stanie pod wpływem alkoholu

Natomiast stan nietrzeźwości (potocznie określany jako stan pod wpływem alkoholu) zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem i zgodnie z kodeksem karnym grozi za nie kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Minimalna wysokość kary grzywny wynosi 100 zł, a maksymalna aż 1.080.000 zł. Kara ograniczenia wolności trwa od 1 miesiąca do 2 lat i może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie, ewentualnie na potrącaniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Niezależnie od kary za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju na czas nie krótszy niż 3 lata, a może orzec ten zakaz nawet na 15 lat.

Reasumując, kary za jazdę po alkoholu są surowe i z uwagi na potencjalną odpowiedzialność karną nie warto podejmować ryzyka wsiadania za kierownicę nawet tylko po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu.

Jakie są inne konsekwencje jazdy po alkoholu?

Kara za jazdę po alkoholu określona kodeksem karnym i odpowiedzialność kierowcy za swój czyn nie stanowią jedynych możliwych konsekwencji prowadzenia samochodu po alkoholu.

Powszechnie wiadomo jest, że do pierwszych objawów działania alkoholu należą zakłócenia funkcji poznawczych, czyli logicznego myślenia, koncentracji uwagi, odbioru bodźców wzrokowych i słuchowych, ocena odległości od przedmiotów. Czas reakcji psychofizycznej kierowcy ulega obniżeniu proporcjonalnie do ilości spożytego przez niego alkoholu, co ma wpływ na wydłużenie drogi zatrzymania pojazdu i możliwości podejmowania skutecznych manewrów obronnych np. w przypadku wejścia pieszego na przejście dla pieszych.

Z badań wynika, że ryzyko spowodowania wypadku drogowego rośnie wraz ze wzrostem zawartości alkoholu we krwi kierowcy. Doprowadzenie do wypadku drogowego przez nietrzeźwego kierowcę będzie wiązać się z o wiele bardziej surowszą karą aniżeli opisane powyżej. Nie sposób opisać też cierpień fizycznych i psychicznych doznawanych przez ofiary takich wypadków, czy też członków rodzin osób zabitych w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Ciężar psychiczny, jaki ma na sobie sprawca poważnego wypadku samochodowego, nierzadko prowadzi do poważnych zaburzeń psychicznych, a niekiedy też do prób samobójczych.

Jednakże oprócz powyższych mogą pojawić się również dalej idące konsekwencje spowodowania wypadku drogowego w stanie po spożyciu alkoholu. Można pokusić się o tezę, że chyba żaden kierowca, który decyduje się na jazdę samochodem po alkoholu, nie zdaje sobie sprawy również z odpowiedzialności majątkowej, jaką będzie on ponosić w razie spowodowania wypadku drogowego.

Kara za jazdę po alkoholu i spowodowanie w tym stanie wypadku drogowego

W przypadku wyrządzenia szkód w innych pojazdach, a także w razie spowodowania u kogoś obrażeń ciała, czy śmierci, ubezpieczyciel w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwanego potocznie ubezpieczeniem OC), ubezpieczyciel pokryje szkody z polisy OC pojazdu nietrzeźwego sprawcy wypadku.

Jednakże w takim przypadku kierowca, który w chwili wypadku znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu, zobowiązany będzie zwrócić zakładowi ubezpieczeń całe odszkodowanie wypłacone wszystkim osobom poszkodowanym. Należy mieć świadomość, że w przypadku spowodowania śmierci innego człowieka, suma odszkodowania, którą będzie musiał zwrócić sprawca, wynosić może kilkaset tysięcy złotych, a w przypadku spowodowania ciężkich obrażeń ciała (np. skutkujących niedowładem czterokończynowym, czy stanem wegetatywnym poszkodowanego), odszkodowanie często przekracza milion złotych.

Dlatego – zanim usiądziemy za kółkiem po pijanemu – warto mieć świadomość, jak duża finansowa kara za jazdę po alkoholu i związane z nią konsekwencje czekają nietrzeźwego kierowcę, który doprowadził do wypadku.

Spowodowanie poważnego wypadku przez nietrzeźwego kierowcę z reguły oznacza, że po spędzeniu kilku lat w więzieniu i opuszczeniu zakładu karnego, nie ma on do czego wracać, ponieważ za długi związane z koniecznością zwrotu odszkodowania, komornik zlicytował już jego mieszkanie, dom i majątek. A nawet jeśli uda się porozumieć z zakładem ubezpieczeń co do ratalnego zwrotu odszkodowania, to z uwagi na znaczną wysokość zadłużenia sprawca wypadku ma do spłaty w istocie potężny „kredyt hipoteczny”, co negatywnie odbija się na sytuację finansowej nie tylko samego sprawcy, ale również najbliższych członków jego rodziny.

Jazda w stanie nietrzeźwości nie popłaca

Podsumowując, odpowiedzialność karna i kara za jazdę po alkoholu stanowią wysokie obciążanie dla winowajcy, podobnie jak konsekwencje spowodowania wypadku drogowego w takim stanie. Przeciwko kierowaniu pojazdem po alkoholu przemawia też ogromne ryzyko, jakie nietrzeźwi kierowcy stwarzają dla innych uczestników ruchu drogowego. Nie warto zatem popełniać takiego błędu i decydować się na kierowanie samochodem po alkoholu.