ładowanie...
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol?

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest jednym ze środków karnych orzekanych wyrokiem sądu przy skazaniu kierowcy za przestępstwo lub wykroczenie związane z jazdą pod wpływem alkoholu albo w stanie po użyciu alkoholu Zatrzymania prawa jazdy dokonuje najczęściej policja, jednak następnie prokurator albo sąd musi wydać w tym zakresie postanowienie, na które można złożyć zażalenie. Jeżeli funkcjonariusze policji zabrali Ci prawo jazdy za alkohol podczas kontroli trzeźwości – odsyłamy do artykułu „Zwrot zatrzymanego prawa jazdy za poruszanie się samochodem po alkoholu”. W niniejszym artykule skupimy się bowiem tylko na tym, jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol – tj. na mocy prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu – upływ czasu orzeczonego zakazu

O zwrot prawa jazdy można ubiegać się w następnym dniu po upływie wskazanego w wyroku okresu, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Od kiedy termin ten zaczyna biec? Teoretycznie początek wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów rozpoczyna się z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Jednakże na poczet wykonania orzeczonego zakazu zalicza się okres faktycznego zatrzymania prawa jazdy.

Przykładowo – policjanci zabrali prawo jazdy za alkohol dnia 1 stycznia 2022 r., a wyrok sądu orzekający zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku uprawomocnił się 1 lipca 2022 r., to skazanemu do wykonania kary pozostanie tylko 6 miesięcy, gdyż sąd w wyroku na poczet orzeczonego zakazu powinien zaliczyć okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy, tj. od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 30 czerwca 2022r.

Zabranie prawa jazdy za alkohol do 1 roku

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono na okres nieprzekraczający roku, wniosek o zwrot należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania starosty. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Orzeczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
  2. Orzeczenie psychologiczne zaświadczające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
  3. Kolorowa fotografia.

Obowiązek poddania się przez kierowcę, któremu prawo jazdy zostało odebrane za alkohol badaniom psychologicznym i lekarskim jest stosunkowo nową regulacją. Przepis art. 98 a ustawy o kierujących pojazdami dodano bowiem na mocy nowelizacji z 14.10.2021 r. Skierowanie na badanie wydaje z urzędu starosta na podstawie doręczonego mu odpisu wyroku. Kierowca powinien poddać się badaniu w terminie miesiąca od doręczenia mu decyzji starosty o obowiązku poddania badaniu.

Nadto aby odzyskać odebrane prawo jazdy kierowca obowiązany jest ukończyć kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani. Informację o obowiązku ukończenia takiego kursu przesyła starosta. W terminie miesiąca od doręczenia informacji o tym obowiązku, kierowca ma obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu tego kursu.

Jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu zabrane na okres przekraczający 1 rok?

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdu został orzeczony na okres przekraczający 1 rok procedura odzyskania prawa jazdy jest nieco bardziej utrudniona. Po pierwsze, w takim przypadku  musisz dokonać wszystkich tych formalności, o których napisano powyżej.

Dodatkowo, aby odzyskać prawo jazdy konieczne jest poddanie się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. Osoba, której zabrali prawo jazdy za alkohol na okres przekraczający 1 rok musi na własny koszt podejść do egzaminu państwowego teoretycznego oraz praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a więc w praktyce ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. Dopiero pozytywny wynik takiego egzaminu daje uprawnienie do uzyskania prawa jazdy.

Czy można w jakiś sposób skrócić okres, w jakim obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów?

O zwrot odebranego prawa jazdy można ubiegać się gdy:

  1. minęła co najmniej połowa okresu, na który odebrano prawo jazdy,
  2. w przypadku dożywotniego odebrania prawa jazdy za alkohol – po upływie 15 lat od odebrania prawa jazdy.

Od powyższej reguły istnieją jednak wyjątki. Zabranie prawa jazdy za alkohol na okres nieprzekraczający 1 roku oznacza, że kierowca nie może ubiegać się o skrócenie okresu zakazu. Warunkiem niezbędnym dla skrócenia okresu wykonywania środka karnego jest jego stosowanie wobec skazanego przez co najmniej 1 rok.

Na odzyskanie zabranego prawa jazdy przed terminem orzeczonego zakazu nie mogą liczyć kierowcy, który dopuścili się po spożyciu alkoholu przestępstwa: sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy lub wypadku, w którym ranna została przynajmniej jedna osoba.

Skrócenie okresu obowiązywania zakazu nie uprawnia jednak kierowcy do prowadzenia każdego pojazdu. Kierowca będzie uprawniony do prowadzenia wyłącznie pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową. Blokada alkoholowa to urządzenie wyposażone w czujniki, które zablokują możliwość uruchomienia pojazdu po wykryciu w wydychanym powietrzu co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³.