ładowanie...
Czy jest możliwe skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Czy skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe?

Zakaz prowadzenia pojazdów stanowi poważne ograniczenie dla skazanego kierowcy, a obecne przepisy pozwalają na jego nałożenie na czas od roku do nawet okresu dożywotniego. Ale czy istnieje możliwość skrócenia takiego zakazu? W poniższym artykule pod lupę bierzemy temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów. Jakie warunki należy spełnić, jakie kroki podjąć i o ile można skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów? Przeanalizujemy zarówno przypadki kar krótkoterminowych, jak i dożywotnich, zwracając szczególną uwagę na specyficzne wymogi stawiane kierowcom w różnych sytuacjach.

Co to jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów stanowi środek karny przewidziany w przepisach kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów skazując za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, określając przy tym termin obowiązywania zakazu.

Zakaz prowadzenia pojazdów wiąże się z niemałymi dolegliwościami dla skazanego kierowcy, szczególnie że przepisy kodeksu karnego przewidują możliwość odebrania prawa jazdy na okres od roku do 15 lat, a w niektórych przypadkach nawet dożywotnio.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest co do zasady możliwe.

Kiedy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przy karze krótkoterminowej zgodnie z art. 84 § 1 kodeksu karnego istnieje możliwość skrócenia zakazu bez względu na to, czy został orzeczony terminowo czy dożywotnio.

Szybsze odzyskanie prawa jazdy możliwe jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. Środek karny był stosowany wobec skazanego przez co najmniej 1 rok.
  2. Upłynęła połowa okresu obowiązywania orzeczonego zakazu.
  3. Skazany przestrzegał porządku prawnego.

Z powyższych przesłanek wynika, że skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe wtedy, kiedy zostało orzeczone na minimum 2 lata. Kierowca wobec którego wydane zostanie orzeczenie o odebraniu prawa jazdy na okres roku, nie może skorzystać z uprawnienia skrócenia zakazu.

Z kolei ocena przestrzegania porządku prawnego obejmuje okres od chwili prawomocnego skazania do chwili podejmowania decyzji co skrócenia środka karnego. Pojęcie „przestrzegania porządku prawnego” stanowi niezbyt wyraziste wyrażenie ustawowe.

Przez przestrzeganie porządku prawnego należy rozumieć przede wszystkim stosowanie się do przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń.

Popełnienie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów jakiegokolwiek przestępstwa lub wykroczenia – także tego niezwiązanego z naruszeniem bezpieczeństwa w komunikacji – skutkować może odmową skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przy karze dożywotniej

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony został dożywotnio, możliwość złożenia wniosku o jego skrócenie następuje po co najmniej 15 latach jego obowiązywania. Ponadto osoba ubiegająca się o wcześniejsze odzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów musi wykazać, że:

  1. w całym okresie stosowania wobec niego środka karnego przestrzegała porządku prawnego,
  2. nie zachodzi obawa popełnienia podobnego przestępstwa do tego za który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów.

W przypadku dożywotniego pozbawienia uprawnień do prowadzenia pojazdów – w przeciwieństwie do terminowego zakazu – wnioskodawca musi posiadać pozytywną prognozę kryminologiczną. Sąd orzekający ma obowiązek zbadania, czy po skróceniu zakazu, skazany nie popełni ponownie przestępstwa podobnego, za które odebrano mu dożywotnio prawo jazdy.

Kiedy skrócenie zakazu jest niemożliwe?

Zgodnie z art. 84 § 2 kodeksu karnego nie jest możliwe skrócenie zakazu prowadzenia orzeczonego na okres od 3 do 15 lat, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca wypadku.

Ponadto jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony w związku z popełnieniem wykroczenia na okres od 6 miesięcy do maksymalnie 3 lat, kodeks wykroczeń nie przewiduje możliwości szybszego odzyskania prawa jazdy.

W celu skrócenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów należy złożyć wniosek o uznanie środka karnego za wykonany. Jeśli takiego wniosku nie złożymy, to zakaz prowadzenia pojazdów będzie obowiązywał przez cały okres, na jaki został on orzeczony.

Otrzymałeś zakaz prowadzenia pojazdu? Skontaktuj się z nami!

Proces skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów, choć skomplikowany, jest możliwy do zrealizowania pod pewnymi warunkami. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja jest indywidualna i wymaga szczegółowej analizy prawnej. Zaleca się skonsultowanie sprawy z adwokatem, który wskaże, jakie dokumenty należy uzyskać oraz przygotuje wniosek do sądu wraz z uzasadnieniem.