ładowanie...
Czy po odebraniu prawwa jazdy przez policję nadal można prowadzić pojazd?

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję można prowadzić samochód?

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy przez policję określa art. 135 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Policjant jest uprawniony do faktycznego zatrzymania kierowcy prawa jazdy za pokwitowaniem. W zależności od powodu zatrzymania w niektórych przypadkach, kierowca jest uprawniony do czasowego prowadzenia pojazdu po zatrzymaniu.

Kiedy kierowca ma prawo kierować samochodem w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy?

Jeśli policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy z powodu przeterminowania ważności dokumentu lub uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez niego przestępstwa lub wykroczenia, to kierowca ma prawo prowadzić pojazd przez siedem dni od dnia zatrzymania, o ile otrzymał pokwitowanie.

Co uprawnia kierowcę do kierowania samochodem w okresie 24 godzin od zatrzymania prawa jazdy?

Jeśli kierowca został zatrzymany przez policję z powodu jednej z poniższych przyczyn, to może prowadzić pojazd przez czas 24 godzin od momentu zatrzymania, pod warunkiem że otrzymał pokwitowanie.

  1. Przekroczenie liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w ciągu 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny.
  2. Popełnienie w okresie próbnym (czyli w ciągu 2 lat od uzyskania pierwszego prawa jazdy) trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
  3. Prowadzenie pojazdu z prędkością przekraczającą dopuszczalny limit o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.
  4. Przewożenie w pojeździe większej liczby osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikająca z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu, który nie podlega rejestracji.

Kiedy kierowca nie może w ogóle prowadzić pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy?

Jeżeli prawo jazdy zostanie zatrzymane przez policję z jednego z podanych niżej przyczyn, to kierowca nie jest uprawniony do kierowania pojazdem po zatrzymaniu mu prawa jazdy:

  1. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.
  2. W przypadku, kiedy kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych w ciągu jednego roku od uzyskania prawa jazdy lub zostanie uznany za winnego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ciągu dwóch lat od uzyskania prawa jazdy.
  3. Brak dokumentów w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku kierowcy, którego uprawnienia zostały ograniczone wyłącznie do wyposażenia w blokadę alkoholową pojazdu.

Co grozi za prowadzenie samochodu po zatrzymaniu prawa jazdy?

Jazda bez wymaganych dokumentów – pokwitowania – jest wykroczeniem z art. 95 Kodeksu wykroczeń zagrożonym karą grzywny do 250 zł lub karą nagany. Dlatego jeśli pokwitowanie uprawnia do kierowania pojazdem przez określony po zatrzymaniu czas, kierowca powinien obowiązkowo posiadać przy sobie dokument pokwitowania, aby okazać go policjantowi w momencie kontroli.

Prowadzenie samochodu po zatrzymaniu prawa jazdy, jeżeli pokwitowanie nie uprawnia do kierowania, a także po upływie terminu ważności pokwitowania stanowi wykroczenie jazdy bez wymaganych uprawnień z art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11.09.2008 r. „Osobą niemającą uprawnień do prowadzenia pojazdu, w rozumieniu art. 94 § 1 KW, jest także osoba, której zatrzymano prawo jazdy, w okresie jego zatrzymania, a gdy zatrzymanie trwało dłużej niż rok, także po tym okresie, o ile nie wydano jej prawa jazdy po spełnieniu wymogu określonego w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym” (wyr. SN z 11.9.2008 r., IV KK 282/08, OSNKW 2008, Nr 12, poz. 97).

Jak wygląda procedura zwrotu zatrzymanego prawa jazdy?

To oczywiście zależy od konkretnego przypadku zatrzymania. Pamiętać bowiem należy o tym, że funkcjonariusz policji dokonuje jedynie faktycznego zatrzymania dokumentu – obecnie prawa jazdy dokonywane jest elektronicznie, tj. bez konieczności fizycznego przekazania funkcjonariuszowi policji dokumentu prawa jazdy. Zatrzymane prawo jazdy przekazuje do właściwego organu – sądu, prokuratora lub starosty. Następnie właściwy organ podejmuje decyzję o zatrzymaniu. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wraz z uzasadnieniem jest doręczane na piśmie kierowcy, który w ciągu 7 dni może złożyć zażalenie do właściwego sądu. Jeśli uważasz, że prawo jazdy zostało Ci zatrzymane niezasadnie i chcesz złożyć zażalenie, to warto skonsultować sprawę z adwokatem.